Snovanje učnih gradiv TJS

2015

Jurkovič, V. (2015). Vloga, učni cilji in izzivi uporabe avtentičnih video gradiv pri pouku angleščine kot tujega jezika stroke na visokošolski ravni. V Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 123–159). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.